Bài viết phổ biến
Thú vị
... lớp ngoài là lớp biểu mô gồm các tế bào biểu mô dẹt (pinacocytes) và lớp trong gỗm các tế bào c (Ascaris.) Hầu hết Giun Giun đũa (Ascaris lumbricoides) 32 2. Giun móc (Ancylostoma duodenale Trong kiểu đáp ứng này vai trò chủ yếu là các tế bào lymphô T. Các

Thông tin liên hệ

Điện thoại:
Email:
Website: